B2B Webshop voor Professionals
Bestel direct online
Official Balfegó Distributor
0

Upcoming Events 2024 -> Chef Balfegó Competition Benelux & Kaitai Show -> Register now

0
B2B Webshop voor Professionals
Bestel direct online
Official Balfegó Distributor

Upcoming Events 2024 -> Chef Balfegó Competition Benelux & Kaitai Show -> Register now

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fredimare B.V.

Besloten vennootschap Fredimare (hierna: Fredimare) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92290469 en is gevestigd aan Beech Avenue 54-62 (1119 PW) te Schiphol-Rijk.

 

Artikel 1 - Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Onder Fredimare wordt tevens verstaan haar werknemers.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Afnemer: het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: de aanbieder van Producten aan Afnemer, hierna: Fredimare.
 6. Aanbod: Ieder Aanbod aan Afnemer tot het leveren van Producten door Verkoper. 
 7. Producten: de Producten die door Fredimare worden geproduceerd en verkocht zijn blussystemen producten in de breedste zin van het woord.
 8. Overeenkomst: de (koop)Overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Afnemer gekocht zijn van Fredimare.
 9. Website: de Website die Fredimare gebruikt is

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Fredimare en iedere Overeenkomst tussen Fredimare en een Afnemer en op elk Product dat door Fredimare wordt aangeboden. 
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Afnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fredimare aan Afnemer aangeven op welke wijze Afnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Fredimare zijn van toepassing.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Fredimare is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg Overeenkomsten met Afnemer.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 3 - Het aanbod  

 1. Alle door Fredimare gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Een Aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden.
 2. Fredimare is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Afnemer schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fredimare het recht een Overeenkomst met een potentiële Afnemer om een voor Fredimare gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Afnemer in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Fredimare niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Fredimare kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. 
 4. Levertijden in offertes van Fredimare zijn indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fredimare niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Fredimare heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/order.
 8. 8. Indien het Aanbod ziet op vers gemaakte Producten q. verse Producten (zoals vis) zijn afwijkingen zowel naar boven als naar beneden mogelijk van 10% - 20% van het Aanbod aangegeven grammage. Afnemer blijft echter de prijs betalen die voor het op het Aanbod aangegeven grammage staat opgegeven.

 Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een Aanbod van Fredimare heeft aanvaard door het betreffende Product te bestellen via de website.
 2. Indien Afnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Fredimare, zal Fredimare de Overeenkomst met Afnemer schriftelijk bevestigen. 
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen Aanbod is Fredimare daaraan niet gebonden. Afnemer dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Afnemer kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 4. Fredimare is niet gehouden aan een Aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.
 5. Afspraken of Overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Fredimare die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 6. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. 
 7. Indien Afnemer de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleertdient Afnemer de volledige vergoeding genoemd in de Overeenkomst c.q. het Aanbod te vergoeden. 

Artikel 5 - Duurtransacties 

 1. Afnemer kan een Overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, slechts opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van 90 dagen en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 2. De opzegging van de bovengenoemde Overeenkomst, kan door Afnemer opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Afnemer is aangegaan.
 3. Een Overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van Producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
 4. Indien een Overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de Overeenkomst na een jaar te allen tijde door Afnemer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste (30 dagen), tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

 Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Fredimare zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fredimare het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fredimare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fredimare worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fredimare zijn verstrekt, heeft Fredimare het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen. 
 4. Fredimare kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Afnemer, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Fredimare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fredimare is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fredimare bekend was.
 6. Afnemer vrijwaart Fredimare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.
 7. Afnemer erkent en gaat ermee akkoord dat hij door de aanschaf van de IT-Producten geen eigendomsrecht verwerft met betrekking tot de eventuele software die verbonden zijn of deel uitmaken van de IT-Producten. Indien vertrouwelijke informatie abusievelijk is achtergebleven op de IT-Producten, wordt Afnemer verzocht binnen (aantal) uur na kennisname contact op te nemen met Fredimare. 

Artikel 7 - Levering 

 1. 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het warehouse van Fredimare, op basis van Ex works (Fredimare levert de Producten door ze in het warehouse ter beschikking te stellen aan Afnemer) tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Fredimare of er door andere omstandigheden buiten de macht van Fredimare enige vertraging ontstaat, heeft Fredimare recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Afnemer dient Fredimare schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Afnemer heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. 3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. 4. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fredimare gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
 5. 5. Indien de zaken worden bezorgd door Fredimare of een externe vervoerder is Fredimare, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele transport-, verzekerings-, verpakkings- en verzendkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 
 6. 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Afnemer moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Afnemer, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Fredimare gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Fredimare ter beschikking heeft gesteld. 
 8. Indien Fredimare een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Fredimare levert, indien het Product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het Product met één week op het door Afnemer in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 9. Fredimare is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Fredimare is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 11. Fredimare behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 12. 12. Fredimare is verplicht ervoor te zorgen dat ten aanzien van de Producten de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. Fredimare kan Afnemer van aanwijzingen voorzien met betrekking tot de voedselveiligheid indien Afnemer de Producten zelf bewaard. Fredimare is op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade en/of kosten.

Artikel 8 - Verpakking en transport 

 1. Fredimare verbindt zich jegens Afnemer om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken, gekoeld te bewaren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Elke Afnemer wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Afnemer niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Fredimare niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Afnemer niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.  
 5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Afnemer.
 6. Indien Afnemer overeenkomt dat de bestelde zaken via rechtstreekse aanvoer uit het buitenland geleverd zullen worden, komt het risico van (niet goede, tijdige en/of geen) levering geheel en volledig voor rekening van Afnemer.

Artikel 9 - Import- en exportbeperkingen 

 1. Afnemer begrijpt dat de Producten onderworpen kunnen worden aan de import- en exportcontrole van het land waarin het afleveradres zich bevindt. Afnemer dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de import- en exportcontrole.
 2. Eventuele beperkingen of vereisten kunnen afhankelijk van de tijd en Producten afwijken.
 3. Afnemer vrijwaart Fredimare op eerste verzoek van Fredimare voor elke schade en/of verlies dat Fredimare lijdt (inclusief alle kosten, belastingen, boetes, uitgaven en heffingen) dat Fredimare lijdt ten gevolge van het niet-naleven door Afnemer van de wet- en regelgeving inzake de import- en exportcontrole. 

Artikel 10 - Emballage 

 1. Afnemer is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te te retourneren. Indien Afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekeningen. Degelijke kosten zijn onder andere kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.
 2. Medelevering van verpakking geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van het Aanbod. Afzonderlijke berekende emballage behoeft door Fredimare niet te worden teruggenomen en wordt niet gecrediteerd. 

Artikel 11 - Adviezen 

 1. Fredimare kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fredimare de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Fredimare verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Afnemer is op eerste verzoek van Fredimare verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Fredimare wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Afnemer niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Fredimare gedaan voorstel, is Afnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Fredimare kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Afnemer en diens medewerkers. Afnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Afnemer zal Fredimare schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Afnemer aandacht wenst.

Artikel 12 - Onderzoek, reclamaties 

1.. Voor verse Producten dient Afnemer het geleverde op het moment van inontvangstneming gelijk te onderzoeken en terug te geven met de transportdienst, doch uiterlijk binnen 12 uur. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.  

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Fredimare te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Afnemer zelf, is Afnemer zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 2. Fredimare is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 3. Terugbetalingen aan Afnemer worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Afnemer tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer of in de vorm van een creditfactuur. 
 4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Fredimare te wijten is, zal Fredimare na een verzoek daartoe van Afnemer, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Afnemer geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Fredimare.

Artikel 13 - Prijzen 

 1. 1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw. Verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 2. 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, is Fredimare gerechtigd de aanbiedingsprijs dien overeenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de Overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van Fredimare om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dien overeenkomstig te verhogen.
 3. 3. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst komen voor rekening van Afnemer.
 4. 4. Fredimare verstrekt aan Afnemer een gespecificeerde factuur ter zake van de Overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.

Artikel 14 - Betaling en incassobeleid 

 1. Betaling binnen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen (aantal) uur na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.

Facturen worden automatisch overgedragen aan Impact Factoring B.V. (debiteurenbeheer) en vervolgens aan DFL Finance B.V., die op haar beurt haar rechten en vorderingen, onder meer op grond van de in de factuur vermelde factuurdatum, factuurnummer en factuurbedrag (“Vordering”) aan Freshwater SA (“Freshwater”) overdraagt.   

Freshwater heeft DFL Finance B.V. gemachtigd om namens haar op te treden en betaling uit hoofde van de Vordering te ontvangen. Tot nader order dienen alle betalingen van onder de Vordering verschuldigde bedragen te worden gedaan op de in de factuur vermelde bankrekening of anderszins volgens instructies van Freshwater. Wijzigingen in de aan de Vordering ten grondslag liggende overeenkomst(en) kunnen slechts met toestemming van Freshwater worden doorgevoerd. 

 1. Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Afnemer dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fredimare. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Afnemer enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Fredimare op basis van krediet betalingsafspraken maken.
 3. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens Fredimare aanvangt met haar dienstverlening.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Fredimare op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Fredimare heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fredimare kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Fredimare kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Afnemer niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van ten hoogste (30) dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Afnemer in verzuim. 
 7. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, zal Fredimare zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 8. Indien Fredimare meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afnemer.
 9. Indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, wordt geen btw berekend ingeval van intracommunautaire levering. Indien Afnemer een onjuist of ongeldig btw-nummer doorgeeft, heeft Fredimare het recht om de btw achteraf alsnog in rekening te brengen bij Afnemer alsmede aangifte te doen van fraude bij de belastingdienst in het land van aflevering.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Fredimare geleverde Producten, blijven eigendom van Fredimare totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Fredimare gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Fredimare zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat Fredimare zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Fredimare of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fredimare zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 6. Fredimare heeft het recht om de door Afnemer aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Afnemer nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Fredimare. Nadat Afnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Fredimare de aangekochte Producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Afnemer.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komt voor rekening en risico van Afnemer en zal op eerste verzoek aan Fredimare worden vergoed door Afnemer.  

Artikel 16 - Garantie 

Fredimare staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Fredimare. 

 Artikel 17 - Opschorting en ontbinding 

 1. Fredimare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Fredimare bevoegd de door haar en Afnemer bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Fredimare gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Afnemer of bij stillegging of liquidatie van diens Bedrijf.
 3. Voorts is Fredimare bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fredimare op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Fredimare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Fredimare behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid 

 1. Indien het uitvoeren van Overeenkomst door Fredimare leidt tot aansprakelijkheid van Fredimare jegens Afnemer of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Fredimare in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Fredimare is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Fredimare geleverde Producten is uitgesloten. 
 3. 3. Fredimare is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website(s) of die van gelinkte
 4. 4. Fredimare is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. 5. Fredimare staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fredimare verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. 6. Fredimare wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Afnemers en derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten welke door Fredimare worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant en softwareleverancier gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Afnemer en/of gebruiker contact op te nemen met Fredimare.
 7. 7. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Fredimare vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fredimare binnen een halfjaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 19 - Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Afnemer op het moment waarop de zaken het warehouse van Fredimare verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Afnemer en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Afnemer. 

Artikel 20 - Overmacht 

 1. Fredimare is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Fredimare, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Fredimare zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het Bedrijf van Fredimare en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fredimare buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Fredimare heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fredimare zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zo veel Fredimare ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fredimare gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fredimare berusten uitsluitend bij Fredimare en worden niet overgedragen aan Afnemer tenzij anders overeengekomen.
 2. Het is Afnemer verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fredimare rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fredimare. Indien Afnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Fredimare opgeleverde zaken, dient Fredimare expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Afnemer verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fredimare rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Het eigendom van de matrijs gaat over op Afnemer nadat alle kosten zijn voldaan aan Fredimare.

Artikel 22 – Gebruiksvoorschriften producten  

 1. Afnemer van Producten dient de voorschriften en instructies van Fredimare op te volgen.

Artikel 23 – Geheimhouding 

 1. Fredimare en Afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Fredimare op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Fredimare zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fredimare niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Fredimare en Afnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Fredimare gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afnemer en Gebruikers van de Website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Fredimare de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen schriftelijk gesteld worden aan Fredimare.
 2. Indien Fredimare op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 25 – Klachten 

 1. Indien Afnemer niet tevreden is over de service of Producten van Fredimare of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden schriftelijk met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fredimare de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Fredimare zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 – Misbruik account  

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Fredimare verplicht hiervan aangifte te doen en de door Afnemer verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Fredimare komt het recht toe Afnemer de toegang tot het account te ontzeggen en/of het gebruik van het account te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Afnemer.
 3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het account gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Fredimare of derden en/of onrechtmatig handelen door Afnemer, is Fredimare tevens gerechtigd om het account van Afnemer te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Afnemer zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van bestellingen. In geen geval is Fredimare aansprakelijk voor de geleden schade van Afnemer, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Afnemer.

Artikel 27 – Toepasselijk recht 

 1. Op elke Overeenkomst tussen Fredimare en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Fredimare heeft het echt deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fredimare en Afnemer worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Schiphol-Rijk, 27 januari 2024 

Wij staan u graag te woord!

Contact

Bel ons

+31 616 718 750

E-mail

Mail ons

[email protected]

Social media

Socials

Review LogoWij scoren een op

Fredimare BV

Beech Avenue 54-62
1119 PW Amsterdam
The Netherlands

BTW: NL857689265B01
KVK: 6900 8256

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »